aprioryczna nauka prawa

aprioryczna nauka prawa

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925