Henryk Skolimowski

Henryk Skolimowski

Letter from Henryk Skolimowski written 30.10.1968

Letter from Henryk Skolimowski written 07.12.1967