Secondary school teaching

Secondary school teaching

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919