terminology

terminology

Postcard to Kazimierz Twardowski written 29.05.1924