1927

1927

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954