1934

1934

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954