7 years of teaching career

7 years of teaching career

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924