academic atmosphere

academic atmosphere

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917