apply for habilitation

apply for habilitation

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1923