article about Scheler

article about Scheler

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922