article correction

article correction

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.08.1934