authority

authority

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957