Bronisław Ajdukiewicz

Bronisław Ajdukiewicz

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.07.1935