copy of a dissertation

copy of a dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.06.1917