correction of the thesis on essential questions

correction of the thesis on essential questions

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.09.1924