Cracow Society

Cracow Society

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.12.1920