criticism of Bergson

criticism of Bergson

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921