criticism of Chwistek

criticism of Chwistek

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922