critique of pragmatism

critique of pragmatism

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928