Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Postcard from Stefan Szuman written 15.08.1939

Letter from Stefan Szuman written 03.03.1942

Postcard from Edmund Husserl written 12.03.1920