director of a school

director of a school

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924