discussion with Leśniewski

discussion with Leśniewski

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923