dissertation into German

dissertation into German

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.01.1924