doctorate publication

doctorate publication

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921