Durée et relativité

Durée et relativité

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925