edition of Zur Lehre

edition of Zur Lehre

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1928