editorial office of the journal Studia Philosophica

editorial office of the journal Studia Philosophica

Letter to Kazimierz Twardowski written 23.07.1935