epistemological research

epistemological research

Letter to Kazimierz Twardowski written 11.07.1931