financial situation

financial situation

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922