foothills neighbourhood

foothills neighbourhood

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.07.1928