hard times

hard times

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1936