how?

how?

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923