investigation at school

investigation at school

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924