Kazik's accident

Kazik's accident

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.07.1928