Kotarbiński's article

Kotarbiński's article

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923