language mistakes

language mistakes

Letter to Tadeusz Czeżowski written 16.11.1954