Leopold Balustein

Leopold Balustein

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1930