literary magazine

literary magazine

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922