middle-school position

middle-school position

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925