middle-school teacher

middle-school teacher

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925