moving to Lviv

moving to Lviv

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924