nostrification of doctorate

nostrification of doctorate

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.08.1923