On external perception and the issue of idealism

On external perception and the issue of idealism

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925