On poetics

On poetics

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957