On the essence of internal experience

On the essence of internal experience

Postcard from Stefan Błachowski written 14.04.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923