On the relationship of grammar to logic

On the relationship of grammar to logic

Letter from Kazimierz Twardowski written 08.10.1927