phenomenological tragedy of the method

phenomenological tragedy of the method

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923