pleuropericardial adhesions

pleuropericardial adhesions

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924