printing of an article

printing of an article

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919