publishing situation

publishing situation

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921